APEL STOWARZYSZENIA „SANOCKI EKONOMIK”

         Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” oraz Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku zwracają się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej przeznaczonej na poprawę warunków pracy i nauki w szkole.

         Chcemy jak najlepiej realizować odpowiedzialne zadanie stworzenia młodzieży optymalnych warunków, umożliwiających zdobycie wszechstronnego wykształcenia, pełny rozwój osobowości i przygotowanie do pozytywnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

         Liczymy na sojuszników wspierających w różnorodny sposób naszą działalność edukacyjną - ludzi wielkiego serca, rozumiejących wagę problemu.

         Z radością i szacunkiem przyjmujemy każdy gest osób i instytucji spieszących nam z pomocą. Każda forma pomocy jest współuczestnictwem w istotnym dla przyszłości Polski procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Licząc na zrozumienie dla naszych problemów związanych z codzienną działalnością mamy nadzieję na uzyskanie pomocy.

Nr konta Stowarzyszenia:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
07 8642 1184 2018 0014 5033 0001

 

 ***************************************************************************

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik” w Sanoku, ul. Jana III Sobieskiego 23, 38 – 500 Sanok, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
PREZES STOWARZYSZENIA „SANOCKI EKONOMIK” W SANOKU

 

************************************************************************************

Komunikat o plikach cookies

Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies

jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie

 

************************************************************************

RODO _ KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” mający siedzibę w Sanoku przy ul. Jana III Sobieskiego 23, 38 – 500 Sanok.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem –można się skontaktować poprzez adrese – mail: se@ekonomik.sanok.pl, tel. 13 4638010 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe członków stowarzyszenia, wolontariuszy, zleceniobiorców, beneficjentów zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w celu:

 • realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 • marketingowych,
 • prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego (media wewnętrzne) Administratora,
 • promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora,
 • tworzenia broszur reklamowo – informacyjnych,
 • prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych,
 • udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności:
  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  • ustawa z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem „Sanocki Ekonomik” w Sanoku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Stowarzyszenie.

 

 

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół nr 1
w Sanoku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.